АГЧААХ

Авчуулах: малгай агчаах (малгай авчуулах).