АГУУЧЛАХ
/ хуучирсан /

Агууч сэтгэл гаргах, агууч байх.