АГУУЧ
/ хуучирсан /

1. Холч бодолтой, уужим алсын хараатай;


2. Ууч, энэрэнгүй;
3. Нэн өргөн мэдлэгтэй: агууч сэтгэл (уужим сэтгэл), агууч ухаан (уужим ухаан).

агууч сэтгэл уужим сэтгэл
агууч ухаан уужим ухаан