БӨХӨВЧ I

Тохшийг урагш хойш гүйлгэхгүйгээр тогтоох зүйл.

Ижил үг:

БӨХӨВЧ II