БӨХӨН I
/ амьтан /

Тугалмайтан овгийн, говь тал, бэл газар сүргээр амьдардаг, шаргалдуу зүстэй, шоорон эвэртэй, хэвдэг, хос туруутан, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БӨХӨН II:

БӨХӨН III

БӨХӨН IV: