БӨХӨӨХӨН

Нэлээд бөх: бөхөөхөн утас (нэлээд бөх утас).