БӨХӨР
/ амьтан /

Бөхөнгийн адил, дөрвөн эвэртэй, морин сүүлтэй, хөлдөө даравчтай нэгэн зүйл хонин гөрөөс.