БӨХӨӨН

Даалууны хоёр нүд нь тэгш, хоёр нүд нь ташуу байрласан дөрвөн нүхтэй мод.