БӨХӨӨХ

Унтраах: зул бөхөөх (зул унтраах), гал бөхөөх (гал унтраах) - Гэрэл унтарч гал дэлгэрэнгүй... Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга.

зул бөхөөх зул унтраах
гал бөхөөх гал унтраах