БӨХӨН IV:

бөхөн бөхөн (бөгтгөр юмны байн байн хөдлөх нь).

Ижил үг:

БӨХӨН I

БӨХӨН II:

БӨХӨН III