БӨХӨГ :

бөхөг бөхөг хийх (бөгтөр юм тонголзон хөдлөх) - Бөхөг бөхөг тонголзон явахаас өөр амьд амьтны дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Нуур нуурын шувууд.