БӨХӨВЧ II

Тэмээний урд бөхөнд углах зээглэсэн ширмэл эсгий.

Ижил үг:

БӨХӨВЧ I