байр зүй
/ газар зүй /

газрын гадаргууг нарийн судалж, түүнийг хавтгай дээр карт ба план зургийн хэлбэрээр дүрслэх аргыг боловсруулдаг геодезийн шинжлэх ухаан