АМГАЙ III

Амсар дэлгэр, уужим: амгай ган (уужим амсартай усны сав).

Ижил үг:

АМГАЙ I

АМГАЙ II