АГЛАГДАХ

Хэтэрхий хол алс болох, холдох: аглагдсан өвөлжөө (хүний хөл хөдөлгөөнөөс дэндүү алсад буй өвөлжөө), дэлгэрэнгүй...

аглагдсан өвөлжөө хүний хөл хөдөлгөөнөөс дэндүү алсад буй өвөлжөө
нутаг аглагдах а. Нутаг холдох; б. Айл хүн нь нүүж, нутаг нь эзэнгүйрэх