нутаг аглагдах
а. Нутаг холдох; б. Айл хүн нь нүүж, нутаг нь эзэнгүйрэх