АГЛАГДУУ

Хүний хөлөөс бага зэрэг зайдуу, буйд, аглаг байдалтай: аглагдуу бууц (зэлүүд маягийн болсон дэлгэрэнгүй...