аглагдсан өвөлжөө
хүний хөл хөдөлгөөнөөс дэндүү алсад буй өвөлжөө