БОЛОРТОХ

Болор мэт, болрын өнгөтэй харагдах: болортон харагдах (болор мэт харагдах), солонгорон дэлгэрэнгүй... (талстан солонгорох) - Дээврийн ус ховил даган хувин саваар асгах мэт цонхон цаанаас солонгорон болортоно. Л.Дашням. Нялх ногоо.

болортон харагдах

болор мэт харагдах

солонгорон болортох талстан солонгорох