БОЛОХУЙЦ

1. Болох дайны: жишээ болохуйц (жишээ болох дайны) - Сүүлийн хэдэн жилд малаа хамгийн жишээ дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол;


2. Тохирохуйц: аль болохуйц (боломжийн хэрээр).

жишээ болохуйц

жишээ болох дайны

аль болохуйц

боломжийн хэрээр