ЕВХГЭР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэвхгэр: евхгэр нуруу (тэвхгэр нуруу), евхгэр зузаан цаас (тэвхгэр зузаан цаас).