ЁЛГООДОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гялбах: наранд нүд ёлгоодох (наранд нүд гялбах).