ЁЛГООН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цэхэлзүүр: ёлгоон нүдтэй эхнэр (цэхэлзүүр нүдтэй эхнэр).