ЯВГАЛАХ

1. Хүн болон шувууны хөлөөрөө явах - Тэр гүн цээл рүү унамаар санагдаад, мориноосоо буун явгалжээ. дэлгэрэнгүй... элээ явгалах (элээ шувуу хөлөөрөө явах);


2. Хүнийг уналга унаанаас нь салгаж явган үлдээх; уналга өгөхгүй явган болгох: дүүгээ явгалах (дүүгээ унах унаагүй болгох), дэлгэрэнгүй...
элээ явгалах элээ шувуу хөлөөрөө явах
дүүгээ явгалах дүүгээ унах унаагүй болгох
элчийг явгалах элчид, уналга өгөхгүй явган болгох