ЭРХИН

Эрхэм: эрхин сайд [түүх] (Мин, Чин улсын үеийн яамны дээд эрхийг барьж байсан сайдын тушаалын нэр; дэлгэрэнгүй...

эрхин сайд Мин, Чин улсын үеийн яамны дээд эрхийг барьж байсан сайдын тушаалын нэр даасан сайд