ЭРХТ

Эрх мэдэл бүхий: бүрэн эрхт (бүрэн эрх бүхий) - Бүрэн эрхт улсын үндсэн суурийг тавьж өгсөн. дэлгэрэнгүй...