ЭРХТЭН III

Дорно зүгийн зурхайн ёсны жил, сар, өдөр, цагийг нэжгээдээр тус тус эзлүүлэн хувааж, нэрийдэх арван хоёр амьтад: дэлгэрэнгүй...

эрхтэн махбод тухайн бодгалийн төрсөн жилийг түүний жил, төрсөн жилийн махбодыг тэр жилийн эрхтэн махбод гэдэг
эрхтэн одон тушаал дэвшин суух, аливааг хүчээр бүтээхэд сайн одон
Ижил үг:

ЭРХТЭН I

ЭРХТЭН II