ЭРХТЭН II

Хүн амьтны мөч, гишүүн мэтийн бие махбод: таван эрхтэн (бие, нүд, чих, хэл, хамар), хүрэлцэх дэлгэрэнгүй... (бие), үзэх эрхтэн (нүд), сонсох эрхтэн (чих), амтлах эрхтэн (хэл), үнэрлэх эрхтэн (хамар) - Жинхэнэ дайн гэгчийг таван эрхтэнээрээ мэдэрчээ. Б.Нямаа. Арандалынхан., эрхтэний гар [ургамал] (гаднах өнгө нь шар, доторх нь цагаан, үзүүр этгээд нь зангидсан гар мэт нэгэн зүйл жимс, эмнэлэгт хэрэглэнэ; ванлаг).

таван эрхтэн бие, нүд, чих, хэл, хамар
хүрэлцэх эрхтэн бие
үзэх эрхтэн нүд
сонсох эрхтэн чих
амтлах эрхтэн хэл
үнэрлэх эрхтэн хамар
эрхтний гар гаднах өнгө нь шар, доторх нь цагаан, үзүүр этгээд нь зангидсан гар мэт нэгэн зүйл жимс, эмнэлэгт хэрэглэнэ ванлаг
Ижил үг:

ЭРХТЭН I

ЭРХТЭН III