ЭРХТЭН I

Их мэдэл бүхий хүн: эрхтэн дархтан [хоршоо] (онцгой их мэдэл бүхий хүмүүс) - Эрхтэн дархтан дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуулин.

эрхтэн дархтан онцгой их мэдэл бүхий хүмүүс
Ижил үг:

ЭРХТЭН II

ЭРХТЭН III