ЭРХЧЛЭХ

Өөрийн эрхийн хэрээр албан үүргээ гүйцэтгэн явах.