ЭРХШЭЭЛ

Эрхшээх үйлийн нэр: эрхшээлд нь орох (хүний эрх мэдэлд орж, аяыг нь харах) - Зуны ангам халуунд дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион.