ЭРХЭМЛЭХ

Эрхэм гэж үзэх, эрхэм зүйлд тооцох: сурахыг эрхэмлэх (сурахыг эрхэм зүйлд тооцох) - Ардын дуу, дэлгэрэнгүй.... “Цог” сэтгүүл.