ЭРХЭМСЭГ I

Нэлээд эрх танхи.

Ижил үг:

ЭРХЭМСЭГ II