ЭРХЭС II
/ амьтан /

эрхэс хэрээ (суурин газарт сүрэглэн оршдог нэгэн зүйл хэрээ шувуу).

Ижил үг:

ЭРХЭС I

ЭРХЭС III