ЭРХЭТ

Эрх бүхий - Ай их хаан чи, тэр их эрхт нууцыг санд яахин дарвай хэмээгээд даруйд үгүй болон одвой. дэлгэрэнгүй...

Эрхэт 10^33 (дициллион) Их Эрхэт 10^34 (10 дициллион)

Зочин 2015-10-19 20:19:26