ЭРХЭХ II

Эдгэрч байсан өвчин үгдрэн сэдэрч дордох, хувилах: хатги эрхэх (хатги өвчин дотогш эргэн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭРХЭХ I