ЭРХЭЭЛТ

Эрхээх үйлийн үр дүнг заасан нэр: өвчний эрхээлт (өвчний даамжралт, хүндрэлт).