ЭРЧИГНҮҮР
Хүүхдийн эргүүр тоглоом: эрчигнүүрээр тоглох (хүүхэд эргэж тойрч наадах).