эрхтэн одон
тушаал дэвшин суух, аливааг хүчээр бүтээхэд сайн одон