эрхин сайд
/ түүх /
Мин, Чин улсын үеийн яамны дээд эрхийг барьж байсан сайдын тушаалын нэр даасан сайд