ЭРХЛЭХ I

1. Ямар нэгэн ажлыг бие дааж дагнаж гүйцэтгэх: алба эрхлэх (удирдах газрын тушаалаар бусдыг хариуцах дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэг ажлыг дагнан гүйцэтгэх: газар тариалан эрхлэх (газар тариалангийн ажлыг дагнан хийх).

алба эрхлэх удирдах газрын тушаалаар бусдыг хариуцах алба хаших
газар тариалан эрхлэх газар тариалангийн ажлыг дагнан хийх
Ижил үг:

ЭРХЛЭХ II