алба эрхлэх
удирдах газрын тушаалаар бусдыг хариуцах алба хаших