ЭНЭЛЭГТЭЙ

Энэлэг тохиолдсон, эмгэнэлтэй, гашуудалтай: энэлэлтэй үе (уй гашуу тохиолдсон үе).