ЭНЭРЭЛ

Энэрэх үйлийн нэр, энэрэх сэтгэл, нигүүлсэнгүй сэтгэл: энэрэл үзүүлэх (дэм тусламж хүргэх), дэлгэрэнгүй...

энэрэл үзүүлэх дэм тусламж хүргэх
аврал энэрэл

хайр нигүүлсэл

өршөөл энэрэл хайрлан тэтгэх явдал
хайр энэрэл өрөвдөн хайрлан явдал
энэрэл нигүүлсэл бусдыг өрөвдөн хайрлах сэтгэл