ЭНЭСЭГ
/ хуучирсан /

Шувууны өдний суманд наах хэсэг буюу харвуулын нэгэн суманд өдлөх гурван өдний нэг, шувууны өдний хорвогор.