ЭНЭТЭЭ

Юмны наад талд байгаа, энэ талд байгаа - Энэтээ уулын эхэнд өнгийн цэцэг найгана. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., голын энэтээ (голын наад талд).