ЭНЭРЭЛТ

Энэрэл бүхий: энэрэлт хүмүүн (энэрэн нигүүлсэхүй сэтгэл бүхий хүн).