ЭНЭЛЭХ

Хүний сэтгэл зовох шаналах, эмгэнэх: энэлэх зовох [хоршоо] (зовж зүдрэх), энэлэх шаналах ~ дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (сэтгэл удаан хугацаагаар зовох), энэлэх зүдрэх [хоршоо] (эмгэнэн шаналах, зовох).

энэлэх зовох зовж зүдрэх
энэлэх шаналах ~ энэлэх зовох сэтгэл удаан хугацаагаар зовох
энэлэх зүдрэх эмгэнэн шаналах, зовох