эд бад хийх

а. Үрэн таран хийх, эвдэж устгах; б. Хөнөөх, хороох; в. Аливаа ажил үйлийг түүртэлгүй хялбар хийх