эдийн засгийн чөлөөт бүс
гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт, худалдаа, үйлчилгээ, зам тээвэр, холбоо зэргийг төвлөрүүлэн, үйл ажиллагаа явуулж буй төв